VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE FARMI

 

Poslední aktualizace: prosinec 2019

Účelem těchto všeobecných podmínek používání (dále jen „VP“) je stanovit pravidla pro používání mobilní aplikace „FARMI“ (dále jen „Aplikace“) vydané společností SOUFFLET AGRICULTURE.

 

Aplikace FARMI nabízí různé kategorie Služeb v závislosti na zemi, kde jsou tyto Služby objednány. Se Službami dostupnými v určité zemi se Uživatel může seznámit nastavením svého kompatibilního telefonu nebo mobilního zařízení na jazyk dané země, popř. v příslušných VP pro tuto zemi.

 

Článek 1: Vymezení pojmů

 

Pojmy, které jsou v těchto VP uvedeny s velkým počátečním písmenem, mají význam uvedený níže, a to bez ohledu na to, zda jsou používány v jednotném nebo množném čísle:

 

Aplikací“ se rozumí mobilní aplikace s názvem „FARMI“, kterou vydává a distribuuje společnost SOUFFLET AGRICULTURE a která poskytuje přístup ke Službám a kterou si Uživatel může zdarma stáhnout z platformy „Apple Store“ provozované společností Apple nebo „Google Play Store“ provozované společností Google do zařízení využívajícího operační systém Apple iOS nebo Android.

 

VP“ se rozumí tyto Všeobecné podmínky používání Aplikace.

 

Zákazníkem“ se rozumí osoba, (1) která je způsobilá uzavřít smlouvu ve smyslu článku 1145 francouzského občanského zákoníku nebo která je zmocněna k zastupování za podmínek a v mezích stanovených v článku 1153 a násl. francouzského občanského zákoníku, a (2) které bylo přiděleno Zákaznické číslo koncernu Soufflet. Zákazník uděluje zmocnění k zastupování, které danou osobu opravňuje zavazovat se, a to na svou výhradní a úplnou odpovědnost.

 

Ověřovacím kódem“ se rozumí jednorázový kód, který je vygenerován a odeslán automaticky na číslo mobilního telefonu poskytnuté Zákazníkem a přidělené jeho zemědělskému podniku v CRM systému společnosti SOUFFLET AGRICULTURE. Zákazník nese odpovědnost za aktualizaci čísla mobilního telefonu a za hlášení jakýchkoli změn komerční služby společnosti SOUFFLET AGRICULTURE.

 

„Obsahemse rozumí zejména struktura Aplikace, redakční obsah, provedení (design), ilustrace, obrázky, fotografie, grafika, známky, loga, zkratky, obchodní firmy, audiovizuální díla, multimediální díla, vizuální obsah, audio a zvukový obsah, jakož i jakýkoli další obsah  Aplikace a/nebo jakákoli jiná součást Aplikace.

 

Koncernem Soufflet“ se rozumí koncern složený ze společnosti Etablissements J. Soufflet, francouzské akciové společnosti (société anonyme) se základním kapitálem 1 103 000 Euro, se sídlem na adrese NOGENT SUR SEINE (10400), Quai du Général Sarrail, zapsané v obchodním rejstříku města TROYES pod číslem 642 880 785, a jejích konsolidovaných dceřiných společností ve smyslu článku L233-3 francouzského obchodního zákoníku.

 

Zástupcem“ se rozumí osoba, která vykonává činnost nebo plní povinnosti za Zákazníka. Zástupcem může být zaměstnanec, poskytovatel služeb, který je ve vztahu k Zákazníkovia vázán smlouvou o poskytování služeb, manžel/manželka nebo partner/partnerka v rámci občanského partnerství nebo dospělá či nezletilá osoba, pokud tato osoba získala přímo od Zákazníka oprávnění k přístupu k účtu Zákazníka.

 

Zákaznickým číslem koncernu Soufflet“ se rozumí číslo přidělené společností SOUFFLET AGRICULTURE zemědělskému podniku.

 

Službami“ se rozumí různé funkce a služby nabízené v Aplikaci.

Aplikace nabízí tři typy Služeb:

 • „Otevřené služby“, které jsou tvořeny funkcemi přístupnými všem Uživatelům Aplikace, bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou Zákazníky;
 • „Omezené služby“, které jsou tvořeny funkcemi přístupnými Zákazníkům a jejich Zástupcům;
 • službu „Nákup zboží“, která je tvořena funkcemi, jež Zákazníkům a Zástupcům umožňují prohlížet nabídky na nákup zboží společnosti SOUFFLET AGRICULTURE a pouze Zákazníkům (nikoli Zástupcům) pak umožňují uzavřít s touto společností zcela samostatně a na svou plnou odpovědnost smlouvu na základě nabídky, kterou si zvolí.

 

SOUFFLET AGRICULTURE“ se rozumí francouzská společnost SOUFFLET AGRICULTURE, société par actions simplifiée (zjednodušená akciová společnost), se základním kapitálem ve výši 3 126 000 Euro, se sídlem na adrese Quai du Général Sarrail, NOGENT SUR SEINE (10400), FRANCIE, zapsaná v obchodním rejstříku města TROYES pod číslem 706 980 182.

 

Uživatelem“ se rozumí jakákoli osoba, bez ohledu na to, zda se jedná o Zákazníka nebo Zástupce, která má přístup k Aplikaci a Službám a která v případě, že se jedná o nezletilou osobu, získala souhlas od svých rodičů nebo svého zákonného zástupce.

 

Dále jsou pro účely tohoto dokumentu termíny „Osobní údaje“, „Zpracování“, „Správce“ a „Zpracovatel“ definovány tak, jak je uvedeno v článku 4 nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

 

 

 

Článek 2: Přijetí VP

Přístup k Aplikaci, Obsahu a Službám a jejich používání jsou podmíněny bezvýhradným přijetím těchto VP ze strany Uživatele. Používáním Aplikace Uživatel bezpodmínečně a bezvýhradně přijímá VP v celém rozsahu. Tyto VP jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a společností SOUFFLET AGRICULTURE. Pokud Uživatel VP nepřijme, zavazuje se nepoužívat Aplikaci ani Služby a do Aplikace nevstupovat; zároveň se zavazuje Aplikaci odinstalovat.

UPOZORNĚNÍ: Používání aplikace má za následek přijetí těchto VP. Zákazník se zavazuje používat Aplikaci pouze v souladu s těmito podmínkami.

 

Článek 3: Účel Aplikace

 

Aplikace slouží k poskytování následujících Služeb Uživateli:

 • agrometeorologických informací,
 • informací o tržních cenách zemědělských produktů,
 • novinek z oblasti zemědělství,
 • přístupu k informacím o účtu/fakturám, objednávkám nebo sledování uhrazených plateb a dále prohlížení a přijímání nákupních nabídek společnosti SOUFFLET AGRICULTURE za podmínek a v mezích stanovených v článku 8 těchto VP (pro zákazníky společnosti Soufflet),
 • informací o silech společnosti Soufflet.

 

Tento seznam je demonstrativní a může být společností SOUFFLET AGRICULTURE kdykoli změněn, aniž by jí nebo koncernu Soufflet, jehož je součástí, vznikla z jakéhokoli důvodu odpovědnost vůči jakékoli osobě.

 

Článek 4: Finanční podmínky

 

Aplikace je Uživatelům nabízena zdarma, s výjimkou nákladů na pořízení nezbytných mobilních zařízení nebo telefonů od dodavatelů tohoto typu zařízení, úhrad služeb mobilnímu operátorovi, nákladů na internetové připojení a přístup k internetu a jakýchkoli dodatečných nákladů fakturovaných za stahování dat. O pořízení vhodného vybavení a využívání služeb poskytovatele rozhoduje výlučně Uživatel, za což zároveň nese výhradní odpovědnost.

 

Článek 5: Přístup k Aplikaci

 

Pro přístup k Aplikaci a její používání potřebuje Uživatel kompatibilní mobilní telefon nebo mobilní zařízení a přístup k internetu.

Aplikaci lze stáhnout zdarma z platformy „Apple Store“ nebo „Google Play Store“ na následující mobilní zařízení:

-       mobilní telefon iPhone® vyrobený společností Apple®, které používá operační systém iOS ve verzi iOS 9 nebo jakoukoli vyšší verzi, a

-       mobilní telefon s operačním systémem Android® verze 4.4 nebo jakékoli vyšší verze. 
Verze softwaru, kterou Aplikace používá, může být příležitostně aktualizována za účelem doplnění nových funkcí a nových služeb.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že internetová síť může být v určitých geografických oblastech, v nichž se Uživatel nachází, přetížená nebo nedostupná. Vzhledem k tomu, že společnost SOUFFLET AGRICULTURE nemůže v takových případech provést nápravu, nenese v této souvislosti žádnou odpovědnost.

 

Článek 6: Vytvoření účtu

 

Přístup k Otevřeným službám dostupným v Aplikaci je k dispozici kterémukoli Uživateli. Pro přístup k určitým Službám, např. „Aktuální cenové nabídky“, „Propojené meteorologické stanice“, „Vybrané zprávy“ nebo určitým Službám dostupným v rámci služby „Můj portál“ je však nutné, aby si Uživatel založil účet nebo využil stávající účet.

 

Přístup ke Službě „Nabídka zboží“ mohou využívat pouze Zákazníci používající účet, s nímž  je propojen jejich zemědělský podnik. Založení zemědělského podniku (nebo jakékoli související úpravy) v systémech koncernu Soufflet se řídí komerčním procesem nezávislým na použití Aplikace. Každý Zákazník, který si přeje založit zemědělský podnik nebo upravit jeho prvky v systémech koncernu Soufflet, se musí nejprve obrátit na komerční služby společnosti SOUFFLET AGRICULTURE.

 

Pokud je účet zakládán právnické osobě, zakládá jej dospělá svéprávná osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat a smluvně ji zavazovat, v souladu s články 1145 a 1153 a násl. francouzského občanského zákoníku.

 

Za účelem založení účtu je Uživatel povinen poskytnout nezbytné osobní údaje (včetně příjmení, křestního jména, e-mailové adresy…) a výslovně přijmout tyto VP kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Při založení účtu může Uživatel, který je stávajícím Zákazníkem společnosti SOUFFLET AGRICULTURE, požadovat, aby byl s tímto účtem propojen jeho zemědělský podnik. Zástupce Uživatele může rovněž po předchozím souhlasu Zákazníka požadovat, aby byl zemědělský podnik namísto toho propojen přímo s ním na základě přenesení oprávnění uděleném v odpovědi na e-mail, který mu za tímto účelem společnost SOUFFLET AGRICULTURE zašle. Udělením souhlasu bere Zákazník společnosti SOUFFLET AGRICULTURE plně na vědomí, že Zástupce má ve vztahu k příslušnému zemědělskému podniku stejná práva a stejné možnosti jako sám Zákazník (zejména pokud jde o přístup k informacím týkajícím se účtu), s výjimkou možnosti uzavřít smlouvu na jméno a účet Zákazníka v souvislosti se Službou „Nabídka zboží“, kterou může v souladu s článkem 8 těchto VP využívat pouze samotný Zákazník a zprošťuje tak společnost SOUFFLET AGRICULTURE jakékoli odpovědnosti ve vztahu k takovému přenesení oprávnění a jeho důsledkům.

Zákazník může kdykoli požadovat deaktivaci přístupu ke svému účtu prostřednictvím Aplikace pomocí příslušné funkce dostupné v sekci „Můj portál“.

 

UPOZORNĚNÍ: Zákazník je jedinou osobou, která se může rozhodnout, zda udělí oprávnění k přístupu k jeho účtu jednomu ze svých Zástupců. V tomto ohledu tak nese výlučnou odpovědnost za udělení tohoto oprávnění i za případné důsledky.

 

Článek 7: Sledování polohy

 

Použití funkce sledování polohy v Aplikaci vyžaduje, aby Uživatel udělil výslovný souhlas se sledováním pomocí GPS. Za tímto účelem je Uživatel povinen, pokud si to přeje, aktivovat funkci sledování polohy přímo v nastavení svého mobilního zařízení a udělit souhlas s tím, aby Aplikace tuto funkci sledování polohy využívala. Tuto funkci může kdykoli bezplatně aktivovat nebo deaktivovat sám Uživatel. Upozorňujeme, že údaje o sledování polohy se nezaznamenávají ani neukládají v IT systémech společnosti SOUFFLET AGRICULTURE; poté, co Uživatel Aplikaci opustí, jsou odstraněny.

 

Po povolení funkce sledování polohy pomocí GPS v mobilním telefonu získá Uživatel přístup k předpovědi počasí a seznamu nejbližších sil pomocí zobrazení jeho polohy na mapách, kde budou zobrazeny srážky a sila.

 

Článek 8: Nabídka nákupu zboží

 

Aplikace umožňuje stávajícím Zákazníkům společnosti SOUFFLET AGRICULTURE prohlížet si nabídky na nákup zboží (mimo jiné se seznamovat zejména s jejich všeobecnými obchodními podmínkami), k jejichž odběru se tito Zákazníci mohou přihlásit, a to v závislosti na kritériích, která si sami určí, a na složkách obchodní činnosti Zákazníka, na které má Zákazník vliv (vyrobené zboží, raná nebo vlastní produkce, požadovaná cena a riziko…). Nabídka nákupu zboží je k dispozici pouze Zákazníkům, kteří se k Aplikaci připojují prostřednictvím svého účtu, s nímž propojili svůj zemědělský podnik.

 

Zákazník je povinen, jako odborník na plodiny, kterých se jím zvolená nabídka nákupu zboží týká, seznámit se před akceptací dané nabídky se všemi podmínkami, které se k dané nabídky vztahují a  bezvýhradně je přijmout, a dále potvrdit, že

 

 • od společnosti SOUFFLET AGRICULTURE obdržel veškeré informace nezbytné k rozhodnutí, s plnou znalostí daných skutečností;
 • se před přijetím nabídky seznámil s technickými specifikacemi a provozními postupy; a
 • přijatá nabídka odpovídá jeho potřebám a míře rizika, kterou je ochoten přijmout.

 

Od přijetí nabídky Zákazníkem je společnost SOUFFLET AGRICULTURE povinna bez zbytečného odkladu potvrdit soulad s podmínkami stanovenými v článku 1127-2 francouzského občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení bude v případě sporu jediným důkazem, s čímž Smluvní strany výslovně souhlasí. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE zpřístupní Zákazníkovi v zabezpečeném osobním prostředí jeho účtu veškerou smluvní dokumentaci s elektronickým podpisem se zaručenou autenticitou.

 

Odchylně od článku 1359 a násl. francouzského občanského zákoníku se Smluvní strany dohodly, že elektronická evidence vedená společností SOUFFLET AGRICULTURE bude sloužit jako důkaz smluvních závazků Smluvních stran. Zákazník je oprávněn předložit důkazy prokazující opak.

 

Článek 9: Duševní vlastnictví v Aplikaci

 

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE je výlučným vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví spojených s Aplikací a jejím Obsahem, s výhradou práv společností, které udělily společnosti SOUFFLET AGRICULTURE licence, včetně společnosti Interactive Data (www.interactivedata.com).

Žádné ustanovení těchto VP nelze vykládat jako postoupení, převod, prodej, udělení koncese, licence, poskytnutí půjčky, pronájem nebo povolení k obchodnímu využívání Aplikace a/nebo Služeb udělené Uživateli, ať již přímo či nepřímo, společností SOUFFLET AGRICULTURE.

 

Článek 10. Závazky Uživatele

 

Uživatel se výslovně zavazuje:

-       Aplikaci žádným způsobem a v žádné podobě žádnými prostředky nereprodukovat, trvale ani dočasně,

-       bez předchozího písemného souhlasu společnosti SOUFFLET AGRICULTURE nepoužít žádný software ani neprovést žádný úkon, jehož cílem by bylo kopírovat Obsah,

-       neupravit, nepozměnit, nepřeložit, neopsat, neuspořádat, nekompilovat, nedekompilovat, nesestavit, nedemontovat ani nepřekódovat žádnou část Aplikace, Služeb a/nebo Obsahu a nepoužít na ně postupy zpětného inženýrství,

-       neexportovat Aplikaci ani ji ani její část nesloučit s jinými počítačovými programy,

 -       nevydávat vyjádření, analýzy nebo reprodukce určené pro tiskové zprávy nebo jiné použití výslovně povolené zákonem, s výhradou omezení a podmínek stanovených právními předpisy a zejména s výhradou povinnosti uvádět jména příslušných autorů a redakční zdroj,

-       výslovně se vzdát jakéhokoli práva na používání softwaru nebo systémů, které by mohly narušit řádný provoz Aplikace, a neučinit žádné kroky, které by mohly nepřiměřené zatížit infrastrukturu společnosti SOUFFLET AGRICULTURE,

-       bez předchozího písemného souhlasu společnosti SOUFFLET AGRICULTURE nevyjmout ani opětovně nevyužít žádnou podstatnou ani nepodstatnou část obsahu databází a archivů, které tvoří Aplikaci, a to ani pro soukromé účely,

-       nezavádět systémy, které by byly schopny hackerského útoku na Aplikaci a/nebo Obsah nebo jejich část nebo by mohly porušit tyto VP,

-       informovat společnost SOUFFLET AGRICULTURE o jakémkoli hackerském útoku, zejména o nezákonném nebo mimosmluvním použití Aplikace a/nebo Obsahu, bez ohledu na způsob přenosu, a

-       žádným způsobem neprodat, nepronajmout a nerozšiřovat Aplikaci a/nebo Obsah třetím osobám ani k nim neposkytnout podlicenci.

 

Článek 11. Ochrana osobních údajů

 

V rámci použití Aplikace zpracovává společnost SOUFFLET AGRICULTURE Osobní údaje Uživatelů.

 

Toto zpracování probíhá v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dostupnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti SOUFFLET AGRICULTURE (viz „Zásady ochrany osobních údajů, mobilní aplikace FARMI“ níže).

 

Článek 12. Dostupnost Aplikace

 

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byl přístup ke Službám v rámci Aplikace a jejich prohlížení a využívání bezpečné. Aplikace je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, vyjma případů vyšší moci nebo skutečností mimo kontrolu společnosti SOUFFLET AGRICULTURE a s výhradou případných poruch a údržby, které budou případně nezbytné k zajištění řádného fungování Aplikace. Údržba může být provedena, aniž by o tom byli Uživatelé předem informováni.

Pokud jde o přístupnost, provoz a/nebo dostupnost Aplikace a/nebo Služeb, je společnost SOUFFLET AGRICULTURE vázána povinností vynaložit „veškerou péči“. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE si vyhrazuje právo přerušit, pozastavit nebo omezit přístup k Aplikaci a/nebo Službám nebo jejich části, zejména z jakýchkoli důvodů technické nebo právní povahy, přičemž za takové přerušení, pozastavení nebo omezení není společnost SOUFFLET AGRICULTURE odpovědná.

 

Článek 13. Hypertextové odkazy

 

Aplikace může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob, na které se nevztahují tyto VP.

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE nemá žádnou kontrolu nad obsahem nabízenými takovými internetovými stránkami třetích osob, na které může být v Aplikaci odkazováno. Tyto internetové stránky provozují společnosti, které nejsou se společností SOUFFLET AGRICULTURE nijak spřízněny. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE za žádných okolností neodpovídá za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné informace nebo údaje dostupné na těchto internetových stránkách. Uživatel proto bere na vědomí, že za prohlížení a používání těchto internetových stránek nese výhradní odpovědnost Uživatel. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE (a obecněji koncern Soufflet) rovněž nenese odpovědnost za žádnou prokázanou či údajnou újmu vyplývající z jakéhokoli užití obsahu, zboží nebo služeb nabízených těmito internetovými stránkami nebo spoléhání na ně.

 

Článek 14. Záruky a odpovědnost

 

Informace poskytované prostřednictvím Aplikace jsou poskytovány pouze a výhradně pro informační účely a jsou orientační, s výjimkou nabídek nákupu zboží, které jsou závazné, pokud jsou přístupné elektronicky z vlastního podnětu podle článku 1127-1 francouzského občanského zákoníku. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že jsou Aplikace a Služby aktuální, a poskytne spolehlivé, aktuální informace, které jsou v souladu se zákonem.

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE však neposkytuje žádnou záruku týkající se integrity, správnosti, úplnosti, aktuálnosti nebo jiné vlastnosti jakýchkoli informací poskytovaných prostřednictvím Aplikace.

Výhradní odpovědnost za řádné a přiměřené využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikaci nese Uživatel. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE nenese odpovědnost za žádnou přímou a nepřímou, hmotnou či nehmotnou, újmu způsobenou v důsledku použití a/nebo výkladu a/nebo spolehnutí se Uživatelem na jakékoli informace a/nebo doporučení uvedené v Aplikaci.

 

Uživatel přistupuje do Aplikace a používá ji na vlastní nebezpečí.

Aplikace je poskytována ve stavu „jak stojí a leží“ a „s výhradou dostupnosti“, bez jakékoli záruky.

Každý Uživatel je povinen přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně proti jakémukoli porušení zabezpečení jeho vlastních údajů a/nebo softwaru uloženého v jeho vlastním počítačovém a telefonním zařízení.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom vlastností a omezení internetu, zejména těch, které souvisejí s funkčností a technickou výkonností internetu; problémů spojených s připojením k internetu a/nebo přístupem k němu a/nebo internetovým stránkám; problémů spojených s dostupností a přetížením sítě; problémů spojených s poruchami připojení a saturací sítě; problémů spojených s dobou přenosu, přístupu k informacím uloženým na internetu, reakční doby pro účely zobrazování, prohlížení, dotazování nebo jiného předávání údajů; nebezpečí narušení; neexistence ochrany některých dat proti případné krádeži nebo hackerskému útoku; nebezpečí vzniku nákazy viry na takových sítích atd. a že výše uvedené uznává a že společnost SOUFFLET AGRICULTURE ve vztahu k výše uvedenému nenese žádnou odpovědnost.

 

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE nenese odpovědnost:

-       za žádnou vadu, ztrátu, prodlení nebo chybu při přenosu dat, která nespadají pod její kontrolu,

-       za odeslání zpráv a/nebo údajů na nesprávné, nepřesné nebo neúplné adresy,

-       za to, že z jakéhokoli důvodu data neobdrží, nebo že údaje, které obdrží, budou nečitelné nebo je nebude možné zpracovat,

-       za to, že Uživatel nebude mít přístup k internetovým stránkám, Aplikaci a/nebo Službám nebo je nebude moci z jakéhokoli důvodu využívat,

-       za ukončení spojení z jakéhokoli důvodu.

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE dále nenese odpovědnost v případě jakéhokoli zneužití příslušného zařízení a/nebo jakéhokoli incidentu vyplývajícího z použití příslušného zařízení během používání Aplikace. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE nenese odpovědnost za újmu jakékoli povahy způsobené Uživatelům, jejich zařízením, jejich hardwaru a telefonu a jakýmkoli datům, která jsou na nich uložena, ani za jinou újmu způsobenou v důsledku výše uvedeného, v souvislosti s jejich osobní, odbornou nebo obchodní činností.

 

Článek 15. Změny VP

 

Platné znění VP je znění účinné v den, kdy se Uživatel připojí k Aplikaci a používá ji.

 

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE si vyhrazuje právo kdykoli změnit celé VP nebo kterákoli jejich ustanovení, a to za účelem přizpůsobení změněným Službám, technickému vývoji nebo změnám právních předpisů nebo judikatury, nebo v případě, že budou přidány nové služby. V takovém případě oznámí společnost SOUFFLET AGRICULTURE Uživateli změny nejpozději [2] dní před jejich účinností a zároveň s tímto oznámením rovněž informuje Uživatele o tom, kde jsou změny dostupné online a právu Uživatele vypovědět VP, pokud se změnami nesouhlasí.

 

Veškeré změny VP provedené společností SOUFFLET AGRICULTURE:

 

 • budou sděleny Uživatelům on-line zveřejněním (Varianta 1); či
 • budou výslovně přijaty kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ při zakládání nebo používání účtu (Varianta 2).

 

Tyto změny se považují za přijaté bez výhrad kterýmkoli Uživatelem, který se připojí k Aplikaci poté, co jsou dané změny zveřejněny on-line (Varianta 1) nebo po potvrzení kliknutím (Varianta 2). Společnost SOUFFLET AGRICULTURE proto vyzývá všechny Uživatele, aby se s VP pravidelně seznamovali.

Jakákoli nová Služba zahrnující nové technologie nebo vlastnosti, které zlepšují kvalitu stávajících Služeb, se bude také řídit těmito VP, nebude-li výslovně uvedeno jinak.
 

Článek 16. Kontaktní údaje

 

Jakékoli dotazy týkající se Aplikace a/nebo Služeb musí být zaslány dopisem na adresu: SOUFFLET AGRICULTURE, Service Marketing – BP 12 – 10400 NOGENT-SUR-SEINE.

 

Článek 17. Rozhodné právo

 

Tyto VP se řídí francouzským právem.

JAKÝKOLI SPOR ČI JAKÁKOLI NESHODA TÝKAJÍCÍ SE PLNĚNÍ NEBO VÝKLADU TĚCHTO VP, KTERÉ SMLUVNÍ STRANY NEJPOZDĚJI DO UPLYNUTÍ  JEDNOHO MĚSÍCE OD VZNIKU SPORU ČI NESHODY NEVYŘEŠÍ SMÍRNĚ, BUDOU PŘEDLOŽENY PŘÍSLUŠNÝM SOUDŮM V ÚZEMNÍM OBVODU ODVOLACÍHO SOUDU V TROYES, FRANCIE.

 

SMLUVNÍ STRANY SOUHLASÍ, ŽE TYTO VP JSOU VČETNĚ JEJICH PODPISU VYHOTOVENY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚA ŽE DOKUMENTY VYHOTOVENÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ JSOU ORIGINÁLEM.

 

 

SOUFFLET AGRICULTURE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MOBILNÍ APLIKACE FARMI

Poslední aktualizace: leden 2019

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví naše postupy a rozhodnutí týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů společnostmi, které spadají do zemědělské divize koncernu Soufflet („SOUFFLET AGRICULTURE“)..

 

 1. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Zásad jsou termíny „Osobní údaje“, „Zpracování“, „Správce“ a „Zpracovatel“ definovány tak, jak je uvedeno v článku 4 GDPR.

 

Další pojmy, které jsou v těchto zásadách uvedeny s velkým počátečním písmenem, mají význam uvedený v článku 1 VP, a to bez ohledu na to, zda jsou používány v jednotném nebo množném čísle:

„Aplikací“ se rozumí mobilní aplikace s názvem „FARMI“, kterou vydává a distribuuje společnost SOUFFLET AGRICULTURE a která poskytuje přístup ke Službám a kterou si Uživatel může zdarma stáhnout z platformy „Apple Store“ provozované společností Apple nebo „Google Play Store“ provozované společností Google do zařízení využívajícího operační systém Apple iOS nebo Android.

„Správcem“ se rozumí francouzská společnost Soufflet Agriculture, société par actions simplifiée (zjednodušená akciová společnost), se sídlem na adrese NOGENT SUR SEINE (10400), Quai du Général Sarrail, zapsaná v obchodním rejstříku města TROYES pod číslem 706 980 182.

 

Koncernem Soufflet“ se rozumí koncern složený ze společnosti Etablissements J. Soufflet, francouzské akciové společnosti (société anonyme) se základním kapitálem 1 103 000 Euro, se sídlem na adrese NOGENT SUR SEINE (10400), Quai du Général Sarrail, zapsané pod číslem 642 880 785 v obchodním rejstříku města TROYES, a jejích konsolidovaných dceřiných společností ve smyslu článku L233-3 francouzského obchodního zákoníku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Správce je součástí koncernu Soufflet.

 

 1. Shromažďování Osobních údajů

Správce bude shromažďovat a zpracovávat pouze takové Osobní údaje, jaké jsou pro účely zpracování absolutně nezbytné. 

Účelem shromažďování Osobních údajů Uživatelů, kteří si založí či využívají účet, nebo údajů Zákazníků je zpřístupnění Služeb, zlepšování a údržba Služeb v závislosti na příslušné Službě v rámci bezpečného prostředí a zejména pak poskytování přístupu ke Službám, využívání jejich funkcí, ověřování, identifikace a autentizace předávaných Osobních údajů, personalizace Služeb prostřednictvím zobrazování reklam podle historie nebo předvoleb prohlížení Uživatele nebo Zákazníka, popř. řízení případných sporů a zasílání komerčních informací podle předvoleb Uživatele.

Shromažďování Osobních údajů v rámci Aplikace je smluvní povahy, za žádných okolností však není podmínkou uzavření jakékoli smlouvy se Správcem, s výjimkou dodržování VP Aplikace a využití Služby Nabídka zboží. 

Neposkytnutí Osobních údajů potřebných pro založení nebo využívání účtu má za následek omezení použití Aplikace na funkce, k nimž se lze připojit i bez účtu (viz níže).

 Za účelem zpřístupnění Aplikace a jejího používání jsou shromažďovány následující Osobní údaje:

 

 • Připojení bez založení účtu nebo využití stávajícího účtu

Jestliže se Uživatel připojí, aniž by si založil účet nebo využíval stávající účet, Aplikace zaznamená údaje o jeho připojení a případně identifikuje údaje o jeho poloze – pokud Uživatel tuto funkci aktivoval. Údaje o poloze nejsou zaznamenány ani ukládány v počítačových systémech Správce; poté, co Uživatel opustí Aplikaci, jsou odstraněny.

Připojení bez založení účtu umožňuje zobrazení následujících funkcí:

 • zemědělské meteorologické předpovědi (rady ohledně péče),
 • radary srážek,
 • aktuální cenové nabídky na trzích zemědělských surovin (Euronext, Chicago, fyzický trh, apod.),
 • zpravodajství z oblasti zemědělství, pěstitelství a trhů.

 

 • Připojení se založením účtu nebo využitím stávajícího účtu

Pokud si Uživatel přeje založit účet nebo využívat stávající účet, Aplikace navíc k údajům shromážděným bez založení účtu (údaje o připojení a poloze, pokud Uživatel tuto funkci aktivoval) získá i příjmení, jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo mobilního telefonu/pevné linky Uživatele.

Připojení se založením účtu umožňuje kromě služeb přístupných bez založení účtu zároveň zobrazit následující informace:

Doporučení Správce týkající se zemědělství s možností případného prohlížení katalogů produktů koncernu Soufflet.

Zemědělské meteorologické předpovědi (propojené meteorologické stanice).

 Dále, aby mohl plně využívat funkce Aplikace, může Zákazník přidat zákaznické číslo, které mu bylo přiřazeno koncernem Soufflet (dále jen „Zákaznické číslo koncernu Soufflet“) a poštovní směrovací číslo svého zemědělského podniku.

V tomto případě může zákazník:

využívat Omezené služby,

sledovat:

 • dodavatelské smlouvy uzavřené se Správcem, v nichž má Uživatel pozici dodavatele (pšenice obecná, řepka, kukuřice, jarní ječmen, atd.) v souvislosti s roční úhradou,
 • dodavatelské smlouvy uzavřené se Správcem, v nichž má Uživatel funkci odběratele (hnojivo, přípravky na ochranu rostlin, osivo, palivo, atd.),
 • zůstatky a historie přijatých i odeslaných dodávek,
 • jakost produktů dodaných Správci,

 

využívat službu Nákup zboží:

sledovat a přijímat podmínky a omezení definované v článku 8 VP a v souladu s obecnými nákupními podmínkami společnosti SOUFFLET AGRICULTURE,

využívat nákupní nabídky společnosti SOUFFLET AGRICULTURE.

Vezměte prosím na vědomí, že pole označená hvězdičkou jsou pro založení účtu a používání Aplikace povinná. Pokud tato pole nejsou vyplněna, založení účtu nebo využívání některých Služeb nelze povolit. Ostatní pole jsou nepovinná.

 

 

 1. Účely Zpracování shromážděných Osobních údajů

Hlavním účelem Zpracování Osobních údajů získaných od Uživatelů je poskytování Služeb Aplikace sestávajících z nástroje poskytujícího pomoc při rozhodování v záležitostech zemědělství. Konkrétními účely Zpracování Osobních údajů Uživatelů jsou zejména:

 • poskytování informací o zemědělských meteorologických předpovědích,
 • poskytování informací o cenových nabídkách na trzích zemědělských surovin,
 • poskytování zpravodajství o zemědělství obecně a o zemědělských produktech,
 • poskytování informací o silech Správce v reálném čase (otevírací doba, podrobnosti, kontaktní informace, atd.),
 • sledování objednávek, zůstatků uhrazených plateb, smluv a dodacích listů Uživatelů, kteří vyplnili své Zákaznické číslo koncernu Soufflet,
 • poskytování „poradenství v oblasti produktů“ pro Uživatele (zemědělské produkty),
 • přizpůsobení služeb zobrazováním informací založených na Uživatelově historii prohlížení (je-li relevantní) a Zákaznickém čísle koncernu Soufflet, bez ohledu na to, zda bylo do Aplikace zadáno,
 • zasílání obchodních informací dle preferencí Uživatele,
 • nabídka nákupu zboží Správce předložená Zákazníkům m, pokud je těmto Zákazníkům dostupná.

 

Uživatelé mohou dále dostávat newslettery, informace o různých odborných a zemědělských tématech, tiskové zprávy, pozvánky na akce pořádané Správcem a dotazníky pro průzkum trhu, nevznesou-li proti výše uvedenému námitku; všechny tyto materiály jsou výhradně a striktně orientovány na oblast podnikání Uživatelů.

 

 1. Právní základ Zpracování

Zpracování Osobních údajů se zakládá na:

 • plnění smluvních a předsmluvních opatření přijatých na žádost Zákazníka: jedná se o Zpracování, jehož cílem je sledování dodávek, objednávek a fakturace.
 • oprávněném zájmu Správce, zejména na jeho hospodářském zájmu: jedná se o Zpracování související s poskytováním informací o meteorologických předpovědích, cenových nabídkách pro zemědělské suroviny a zpravodajství souvisejícího se zemědělstvím, přičemž se má za to, že tyto informace tvoří součást činnosti Správce v oblasti provádění obchodního průzkumu. Toto Zpracování přispívá k propagaci a vylepšování služeb Správce a mají z něj prospěch jak Uživatelé Aplikace, tak i Správce, aniž by tím byla porušována základní práva a svobody Uživatelů.
 • dodržování zákonných povinností Správcem: jedná se o Zpracování související se sledováním fakturace a účetnictví Správce.

 

 1. Uchovávání shromážděných Osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů jsou uchovány v aktivní databázi po dobu tří (3) let od data poslední aktivity Uživatele v Aplikaci. Po uplynutí této doby se profil Uživatele považuje za „neaktivní“ a je automaticky deaktivován. Uživatel tedy bude mít povinnost si pro získání přístupu k jakémukoli novému připojení založit nový účet.

Statistiky návštěvnosti a surová data Aplikace ohledně návštěv se neuchovávají déle než třináct (13) měsíců.

Osobní údaje Uživatele nicméně mohou být předmětem střednědobé archivace i po uplynutí výše uvedených lhůt, včetně případů, kdy Uživatel požádá o výmaz, a to za účelem splnění právních, účetních a daňových povinností Správce (například ke splnění povinnosti uchovávat účetní doklady po dobu deseti [10] let stanovené v článku L.123-22 francouzského obchodního zákoníku) a/nebo přinejmenším po dobu trvání příslušné prekluzivní lhůty (například běžné prekluzivní lhůty v délce pěti [5] let dle článku 2224 francouzského občanského zákoníku), ale také k zabránění jakémukoli protiprávnímu jednání po provedení výmazu účtu Uživatele (například opětovné použití starého účtu Uživatele třetí osobou) či ke splnění požadavků Uživatelů po zrušení účtů apod.

V případě soudních řízení, včetně soudních řízení, které se týkají pouze Správce a/nebo koncernu Soufflet, například ve vztahu ke správě, mohou být výše zmíněné Osobní údaje, jakož i jakékoli informace, dokumenty či materiály obsahující Osobní údaje, které mohou dokládat údaje, které by pravděpodobně mohly být předmětem stížnosti, nebo které se týkají identifikace zúčastněných osob, obětí, svědků a soudních úředníků (příjmení, firma, křestní jména, adresa, telefonní čísla a e-mailové adresy) uchovány po dobu trvání řízení, a to i v případě, že doba trvání řízení přesáhne období vymezená výše.

 

 1. Předávání shromážděných Osobních údajů

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi v rámci Koncernu Soufflet.

Shromážděné informace, a zvláště Osobní údaje mohou být sděleny třetím osobám vystupujícím jako zpracovatelé spojení se Správcem či jinou společností v rámci koncernu Soufflet prostřednictvím subdodavatelské smlouvy o realizaci služeb pro účely zpracování uvedené v oddílu 3 Účely zpracování shromážděných Osobních údajů. Tito zpracovatelé budou jednat pouze na základě pokynů Správce, mají v rámci poskytování těchto služeb omezený přístup k údajům Uživatelů a mají smluvní povinnost používat tento přístup v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Jsou vázáni stejnými závazky týkajícími se bezpečnosti a zachování důvěrnosti jako Správce.

 • Je-li to vyžadováno zákonem, Aplikace může předávat údaje na základě stížností týkajících se Aplikace a také z důvodu zajištění souladu se správním a soudním řádem.
 • Pokud se Správce účastní restrukturalizace v rámci koncernu Soufflet či fúze, akvizice, převodu majetku či insolvenčních řízení, může usilovat o předání či sdílení části či všech svých aktiv včetně Osobních údajů získaných v rámci Aplikace. Pokud jsou Osobní údaje předány mimo koncern Soufflet, Uživatelé budou před předáním jejich Osobních údajů třetí osobě informováni.

 

Osobní údaje Uživatelů jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v Evropské unii a nejsou předávány mimo Evropskou unii.

 

 1. Uplatňování práv Uživatelů

V souladu s předpisy vztahujícími se na Osobní údaje mají Uživatelé následující práva:

 • právo na informace a přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), zejména právo zaslat Správci zvláštní pokyny ohledně nakládání s Osobními údaji Uživatelů po jejich smrti.
 • právo na omezení zpracování
 • právo na námitku
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování

 

Uživatelé mohou aktualizovat nebo vymazat Osobní údaje spravované prostřednictvím Aplikace, které se jich týkají, buď přihlášením se ke svému účtu a konfigurací jeho parametrů, nebo, v případě Uživatelů, kteří nemají zřízen účet, zasláním žádosti na adresu dpo@soufflet.com, ve které uvedou své příjmení, jméno a adresu a ke které přiloží oboustrannou kopii průkazu totožnosti.

Výkonem práv Uživatelů není dotčena zákonnost dřívějšího Zpracování.

Pokud se Uživatelé cítí být kráceni na svých právech, jsou oprávněni podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Všechny Uživatele však vyzýváme, aby se ještě před podáním stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) obrátili na nás.